NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Posouzení zdravotního stavu - kdy posudek či potvrzení potřebuji?


Potvrzování přihlášek na střední školu

K potvrzení přihlášky na střední školu je nutný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Na vyšetření je nutné se předem objednat.

K vydání tohoto posudku se musí :

  • dítě dostavit s rodičem, vzít s sebou moč
  • musí mít s sebou kód a název oboru vzdělávání, ke kterému je uchazeč o vzdělávání posuzován
  • z webových stránek školy si zjistit pracovní podmínky při vyučování (klima, osvětlení, hygienické podmínky), zdravotní rizika práce např. hluk , vibrace, prach, psychická zátěž, práce s chemikáliemi a bezpečnostní rizika práce - práce ve výškách, práce s pilou, vrtačkou

Před vydáním posudku je nutné základní vyšetření, které zahrnuje:

  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost
  • pracovní anamnéza - výskyt rizikových faktorů
  • komplexní fyzikální vyšetření - vyšetření sluchu, zraku, kůže, orientační neurologické vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání
  • základní chemické vyšetření moče


Zdravotní prohlídky pro sport

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Pokud se jedná o vstupní lékařskou prohlídku výkonnostního sportovce, je dle vyhlášky před vyšetřením u nás požadováno provedení klidového EKG vyšetření. Při pravidelné (každoroční) prohlídce u již registrovaného sportovce klidové EKG vyšetření být provedeno nemusí, pokud odborný lékař nevyžaduje jinak.

Výkonostní sport = pokud je dítě registrováno v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže.


Posudky ke zdravotní způsobilosti pro tábory, školy v přírodě, lyžařský výcvik

Na základě zákona č. 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách (Hlava IV, díl 1 - posudková péče a lékařské posudky), se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě zhodnocení výsledků lékařské prohlídky, dalších potřebných odborných vyšetření a výpisu ze zdravotní dokumentace. Kopie lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Na vystavení posudku máme ze zákona 10 dní, počítáno od dodání všech potřebných dokumentů.

Posudek k účasti dítěte na zotavovací akci má nově platnost 24 měsíců ode dne vystavení, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte, změně léčby apod., poté je nutno vystavit nový s novými údaji.

Prosíme proto o dodání výsledků odborných vyšetření, které dítě prodělalo a ještě nebyly zaneseny do lékařské dokumentace u nás ( alergologie, kardiologie, neurologie apod.) včetně trvalé medikace.

Podmínkou vystavení posudku je prohlídka dítěte.

Je nutné se předem objednat.